Δημήτριος Βαρτζόπουλος Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης
Νέα Δημοκρατία
Edit

Εγγραφείτε

Μάθετε τα νέα και τις δράσεις μας

 Το 2018 θα είναι η αρχή του τέλους

Το 2018 θα είναι η αρχή του τέλους

Θα είναι μία εκλογική χρονιά. Αν οι διερευνήσεις του Οργανισμού Διαχείρισης του Δημοσίου Χρέους ( ΟΔΔΗΧ) δεν καταλήξουν στην δυνατότητα εκδόσεων, που θα βασίζονται  αποκλειστικώς στην πιστοληπτική αναβάθμιση της χώρας και απαιτηθεί ως εκ τούτου μία “ηυξημένων προδιαγραφών πιστοληπτική γραμμή”…